Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden CleanAdvertising

1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:


• "Offerte": iedere vorm van aanbod gedaan door CleanAdvertising aan een wederpartij.
• "Algemene Voorwaarden": de onderhavige algemene voorwaarden.
• "Bureau": een derde partij welke krachtens een last of volmacht van een Opdrachtgever een overeenkomst sluit met CleanAdvertising en als zodanig de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden mede voor zichzelf aanvaardt.
• "Campagne": alle onderdelen uit een Overeenkomst tussen de Opdrachtgever en CleanAdvertising.
• "CleanAds": alle vormen van uitingen, welke door CleanAdvertising ten behoeve van een Adverteerder worden geproduceerd, geplaatst, of waarvoor voorbereidingshandelingen tot productie en/of plaatsing worden getroffen.
• "CA" is Cleanadvertising, een onderdeel van Handelsonderneming A. Visch, KVK-nummer 09094957
• "Locatie": iedere plaats die door een Opdrachtgever of CleanAvertising is geselecteerd voor de plaatsing van 1 of meerdere CleanAds.
• "Locatie screening": door CleanAdvertising tegen betaling uitgevoerde voorselectie van locaties waarop de CleanAds ten behoeve van de Opdrachtgever kunnen worden geplaatst.
• "Overeenkomst": iedere overeenkomst tussen een Opdrachtgever en CleanAdvertising.
• "Tarief": door CleanAdvertising vastgestelde prijs voor de diverse onderdelen van de werkzaamheden.
• "Uitvoeringsdatum": datum waarop de CleanAds aangebracht dienen te zijn.
• "Opdrachtgever": een partij die, al dan niet door tussenkomst van een Bureau, een overeenkomst aangaat met CleanAdvertising.


2. Toepasselijkheid


• 2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op Overeenkomsten tussen CA en een Opdrachtgever of/en Bureau, alsmede op alle Offertes, bevestigingen, Tarieven, intentieverklaringen en toezeggingen en aanvullende voorwaarden en specificaties.
• 2.2. Partijen kunnen uitsluitend schriftelijk en zonder precedentwerking, op specifieke onderdelen afwijken van deze Algemene Voorwaarden.
• 2.3. Indien in deze Algemene Voorwaarden de term " schriftelijk" wordt gebruikt, dan wordt daarmee tevens bedoeld per "e-mail".
• 2.4. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
• 2.5. Tussen partijen gelden altijd de meest recente Algemene Voorwaarden van CA, zoals door CA verstrekt is.
• 2.6. Indien onderdelen van deze Algemene Voorwaarden in strijd met dwingend recht blijken, dan blijven deze Algemene Voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht en zal CA voor dergelijke onderdelen nieuwe bepalingen vaststellen.


3. Totstandkoming


• 3.1. De Opdrachtgever bindt zich definitief door het ondertekenen van een Offerte van CA inclusief de daarbij behorende bijlagen en voorwaarden. Een Overeenkomst komt tot stand op het moment van ontvangst van de getekende offerte door CA, of een bevestiging per email.
• 3.2. CA is niet gebonden aan door Opdrachtgever aangebrachte wijzigingen op de offerte.
• 3.3. Een Overeenkomst komt ook tot stand als CA, op schriftelijk verzoek van de Opdrachtgever, een aanvang heeft gemaakt met de feitelijke uitvoering van de Overeenkomst.
• 3.4. Een Overeenkomst komt niet tot stand indien CA, voor de ontvangst van een ondertekende offerte, aan de Opdrachtgever heeft laten weten de offerte in te trekken.


4. Bureau


• 4.1. CA aanvaardt de bemiddeling van een Bureau voor het tot stand komen van Overeenkomsten indien het Bureau optreedt als lasthebber van de Opdrachtgever.
• 4.2. Het Bureau staat er voor in een last of volmacht van de Opdrachtgever te hebben verkregen voor het aangaan van een Overeenkomst. Ook staat het Bureau er voor in dat de Opdrachtgever op wiens last hij handelt, de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden aanvaardt.
• 4.3. Indien de Opdrachtgever de last of volmacht aan het Bureau tot het aangaan van de Overeenkomst ontkent of het Bureau om enige andere reden niet bevoegd was om de Overeenkomst met CA aan te gaan, wordt het Bureau geacht op eigen naam en voor eigen rekening gehandeld te hebben.
• 4.4. Het Bureau en de Opdrachtgever zijn beiden hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen voortvloeiend uit de met CA afgesloten Overeenkomsten.


5. Uitvoering


• 5.1. CA is uitsluitend gebonden aan een Uitvoeringsdatum indien deze door haar schriftelijk is aanvaard. CA kan de Uitvoeringsdatum wijzigen i.v.m. ongeschikte weersomstandigheden.
• 5.2. Tenzij de Opdrachtgever een Locatie screening tegen betaling door CA laat uitvoeren, dient de Opdrachtgever CA te voorzien van een gedetailleerde lijst met locaties waar de CleanAds dienen te worden geplaatst. Daarbij dient de Opdrachtgever zich te houden aan de aanleverspecificaties zoals door CA verstrekt.
• 5.3. De door CA geproduceerde sjablonen blijven eigendom van CA en worden niet ter beschikking gesteld aan de Opdrachtgever.
• 5.4. Indien geen Locatie screening heeft plaatsgevonden, is CA niet aansprakelijk voor de tegenvallende kwaliteit van de CleanAds als gevolg van een ongeschikte ondergrond, of voor de onmogelijkheid van het plaatsen van de CleanAds. CA zal dan voor deze plaatsing(en) een geschiktere locatie(s) selecteren.
• 5.5. De (poging tot) plaatsing van CleanAds, op uitdrukkelijk verzoek van de Opdrachtgever na een negatief advies van CA is geheel voor rekening en risico van de Opdrachtgever, onverminderd het recht van CA om de plaatsing van dergelijke CleanAds te weigeren.
• 5.6. CA vangt niet eerder aan met plaatsing van de CleanAds, dan wanneer een voorschot ter hoogte van 25% van de totale Campagne prijs op haar rekening is bijgeschreven.


6. Annulering


• Indien de Opdrachtgever de Overeenkomst annuleert is deze een bedrag verschuldigd van tenminste van 50% van de totale prijs van de Campagne, daarnaast verbeurt de Opdrachtgever het al vooruitbetaalde, of verschuldigde voorschot en worden gemaakte kosten en derving van inkomen in rekening gebracht.


7. Garanties


• 7.1. De Opdrachtgever garandeert dat het, voor de opdracht benodigde, materiaal op geen enkele wijze een inbreuk vormt op enig aan een ander toekomend recht, waaronder in ieder geval begrepen auteursrecht of enig ander recht van intellectueel of industrieel eigendom. Voorts staat de Opdrachtgever er voor in dat hij bevoegd is het materiaal te (doen) openbaren en of te (doen) verveelvoudigen zonder dat dit leidt tot heffingen en/of te vorderen vergoedingen jegens CA dan wel tot heffingen en/of te vorderen vergoedingen jegens andere organisaties die op CA verhaald zouden kunnen worden.
• 7.2. De Opdrachtgever vrijwaart CA zowel in als buiten rechte tegen alle aanspraken tot vergoeding van schade en kosten die derden jegens CA instellen op grond van strijdigheid met het gestelde in artikel 7 en 8 en zal alle kosten (inclusief proceskosten, kosten van juridische bijstand en rente) die CA ter zake maakt vergoeden.


8. Verbieden en verwijderen van CleanAds


• 8.1. CA spant zich in om de plaatsing van CleanAds binnen de bestaande wet- en regelgeving uit te voeren. Op het moment van totstandkoming van deze Algemene Voorwaarden is bij CA geen uniforme wet- en regelgeving met betrekking tot plaatsing van CleanAds bekend. Indien een instantie echter bezwaar maakt tegen het aanbrengen van CleanAds, zou dit kunnen resulteren in een verbod tot plaatsing van de CleanAds, of in een verzoek/eis om de al aangebrachte CleanAds te verwijderen. De Opdrachtgever heeft kennis genomen van de huidige status van wet- en regelgeving. De Opdrachtgever accepteert het hieraan gerelateerde risico vrijwaart CA van alle eventuele kosten en/of boetes die gepaard gaan met de verwijdering van de CleanAds Opdrachtgever vrijwaart CA tevens van alle aansprakelijkheid en kosten voor annulering van de opdracht op last van een instantie.
• 8.2. Ingeval een Opdrachtgever CA verzoekt om, ondanks een bezwaar, verbod of negatief advies van een instantie of overheid, toch over te gaan tot plaatsing van CleanAds, dan draagt de Opdrachtgever het volledige risico voor alle schade die het gevolg is van de plaatsing.
• 8.3. Indien een bevoegde instantie of overheid bindende aanwijzingen geeft voor de plaatsing van CleanAds, dan zal CA zich conformeren aan dergelijke aanwijzingen. Een dergelijke afwijking geeft de Opdrachtgever geen recht op enige compensatie.
• 8.4. CA behoudt zich het recht voor om de uitvoering van een Campagne, of gedeelte hiervan te weigeren.


9. Opschorting en ontbinding

• 9.1. CA behoudt zich het recht voor om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of te staken, als de te plaatsen CleanAds in strijd blijken met een reclamecode, zelfregulering, wettelijke bepaling, of andere bindende voorschriften. Dit geldt ook als de te plaatsen CleanAds mogelijk inbreuk maken op rechten van derden, of voldoen aan een van de in artikel 8 opgenomen omschrijvingen.
• 9.2. CA heeft het recht om de uitvoering van een Overeenkomst op te schorten als de Wederpartij voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde zaken, goederen of gegevens niet op tijd aanlevert, of deze niet in overeenstemming met met de aanleverspecificaties aanlevert.
• 9.3. Indien een in artikel 8 bedoelde opschorting tot gevolg heeft dat CA niet in staat is de CleanAds voor de overeengekomen Uitvoeringsdatum te plaatsen, dan is zij voor de gevolgen daarvan niet aansprakelijk. CA zal, indien mogelijk, een alternatieve Uitvoeringsdatum voorstellen aan de Opdrachtgever. Indien de Opdrachtgever akkoord gaat met een alternatieve Uitvoeringsdatum, zal aan de Opdrachtgever een opslag worden doorberekend van 10% van de totale Campagne prijs. Indien partijen geen alternatieve Uitvoeringsdatum kunnen vaststellen, dan wordt dit beschouwd als een annulering door de Opdrachtgever als omschreven in artikel 6 van deze Algemene Voorwaarden.
• 9.4. CA heeft het recht haar verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden als de Opdrachtgever verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt. Of indien na totstandkoming van de Overeenkomst, nieuwe omstandigheden of gegevens, in alle redelijkheid de verwachting scheppen dat de Opdrachtgever verplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig zal nakomen.
• 9.5.CA is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, indien zich omstandigheden voordoen die de nakoming van de Overeenkomst, in ongewijzigde vorm, onmogelijk maken of waarvan de uitvoering naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd.
• 9.6. Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van CA op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
• 9.7. Indien CA de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en Overeenkomst, inclusief het recht schadevergoeding te vorderen.


10. Financiële bepalingen en incassokosten


• 10.1. Alle bedragen die door CA worden genoemd zijn in euro’s en exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
• 10.2. Van overheidswege geheven heffingen, belastingen en retributies maken geen deel uit van Aanbiedingen en overeengekomen prijzen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
• 10.3. Facturen dienen binnen 8 dagen na factuurdatum worden betaald. Indien het vanwege tijdgebrek niet mogelijk is om de factuur voor de vereiste voorschotbetaling tijdig te versturen, vervalt de genoemde betaaltermijn en dient de voorschotbetaling op de door CA aangegeven datum op haar rekening te zijn bijgeschreven.
• 10.4. De Opdrachtgever zal de aan hem in rekening gebrachte bedragen zonder inhouding, korting of verrekening voldoen.
• 10.5. Na het verstrijken van de termijn van 8 dagen is de Opdrachtgever in verzuim zonder dat daartoe nadere ingebrekestelling vereist is en is CA gerechtigd om over de achterstallige bedragen 2% rente per maand in rekening te brengen.
• 10.6. In geval van verzuim door Opdrachtgever of indien de Opdrachtgever in gebreke blijft bij de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst, is deze verplicht CA haar gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder begrepen incassokosten, volledig te vergoeden. Deze kosten bedragen in ieder geval 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van Euro 115,- exclusief BTW. Indien de kosten die CA maakt aantoonbaar hoger zijn dan de genoemde 15%, is CA gerechtigd om ook deze hogere kosten bij de Opdrachtgever in rekening te brengen.

11. Aansprakelijkheid Cleanadvertising

• 11.1. De door CA aangebracht CleanAds zijn vatbaar voor slijtage, vandalisme en opzettelijke verwijdering door derden. Daarnaast is de kwaliteit van door CA aangebrachte CleanAds afhankelijk van de ondergrond en in geen geval 100% consistent. CA is daarvoor niet aansprakelijk, noch geeft dit de Opdrachtgever het recht om de Overeenkomst te ontbinden. Eventuele klachten over specifieke CleanAds dienen uiterlijk binnen 2 dagen na de Uitvoeringsdatum te worden gemeld door de Opdrachtgever.
• 11.2. Indien CA tekort komt in de nakoming van haar verplichtingen uit de Overeenkomst, is zij voor de eventuele daaruit voortvloeiende schade slechts aansprakelijk, indien en voor zover haar opzet of grove schuld kan worden verweten.
• 11.3. CA is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van, door de Opdrachtgever, het Bureau of derden, aangeleverd materiaal, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van CA. ?>
• 11.4. CA is niet gehouden tot vergoeding van bedrijfs-, gevolgschade, winstderving of enige overige directe of indirecte schade, noch tot vergoeding van schade voortvloeiend uit aanspraken van derden jegens de Opdrachtgever.
• 11.5. Onverminderd het bepaalde in dit artikel, is de contractuele en wettelijke aansprakelijkheid van CA beperkt tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekeraar van CA in een voorkomend geval uitkeert. Zonder een dergelijke uitkering geldt dat de aansprakelijkheid is beperkt tot de hoogte van het bedrag dat als tegenprestatie, voor het gedeelte van de opdracht waaruit de schade voortkomt, door de Opdrachtgever verschuldigd is.


12. Overmacht


• 12.1. Indien CA door overmacht niet aan verplichtingen uit de Overeenkomst ten opzichte van de Opdrachtgever voldoet, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort. CA is in een dergelijk geval niet aansprakelijk voor enige daaruit voortvloeiende schade.
• 12.2. Er is sprake van overmacht bij omstandigheden als omschreven in artikel 75 van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek en niet van CA kan worden verlangd dat zij haar verplichtingen volledig nakomt.
• 12.3. Onder overmacht van CA wordt mede verstaan: werkstakingen bij CA, boycot of (dreigende) acties tegen CA, technische storing, stagnatie of andere bedrijfsproblemen bij CA, ongeschikte weersomstandigheden, maatregelen van enige overheidsinstantie, of het ontbreken van een van overheidswege benodigde vergunning.
• 12.4. Indien de overmachtsituatie een maand heeft geduurd of zodra vaststaat dat deze langer dan een maand zal duren, zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden. De Opdrachtgever heeft in dat geval geen recht op enige schadevergoeding.


13. Overige bepalingen


• 13.1. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming gebruik te maken van de naam of het logo van CA.
• 13.2. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst aan een derde over te dragen, zonder schriftelijke toestemming van CA.
• 13.3. Partijen zullen over de inhoud van de Overeenkomst volstrekte geheimhouding betrachten tot 2 jaar na afloop van deze Overeenkomst.
• 13.4. Op deze Algemene Voorwaarden en alle Overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. 13.5 Partijen zijn verplicht om bij ieder geschil dat ontstaat in verband met de Overeenkomst te trachten door onderhandelingen tot een minnelijke regeling ter oplossing van het geschil te komen. 13.6. Onverminderd het bepaalde in artikel 13,5 zijn alle voorkomende geschillen naar aanleiding van een Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te Zwolle.
Zwolle, 1 maart 2014